Regulamin SwimApp

Wstęp
Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez SwimApp. Serwis internetowy SwimApp mieszczący się pod adresem https://swimapp.pl/ jest własnością SPORTAPP S.C. Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk, Bartosz Olejarczyk z siedzibą w Łodzi (93-172) przy ul. Łukasińskiego 4 m. 37, NIP: 7292732178, REGON: 384605694 (zwany dalej „Usługodawcą”) na rzecz Użytkowników i zawarcia między Usługodawcą i Użytkownikami Umów.

§1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która z poziomu strony internetowej lub poprzez Aplikację zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności.
 • 2. Klient – oznacza Użytkownika będącego Konsumentem, który posiada w Serwisie Konto.
 • 3. Konsument – osoba fizyczna, korzystająca z Aplikacji bez bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 4. Konto – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu, do której Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu (adres e-mail) oraz hasła.
 • 5. Konto Klub - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która z poziomu strony internetowej lub poprzez Aplikację zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności, która posiada w Serwisie Konto Klub.
 • 6. Konto Trener klubowy – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która z poziomu strony internetowej lub poprzez Aplikację zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności, która posiada w Serwisie Konto Trener Klubowy.
 • 7. Konto Trener indywidualny - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która z poziomu strony internetowej lub poprzez Aplikację zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności, która posiada w Serwisie Konto Trener Indywidualny.
 • 8. Konto Zawodnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która z poziomu strony internetowej lub poprzez Aplikację zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności, która posiada w Serwisie Konto Zawodnik.
 • 9. Konto Opiekun - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która z poziomu strony internetowej lub poprzez Aplikację zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności, która posiada w Serwisie Konto Opiekun.
 • 10. Formularz Rejestracji - oznacza formularz, który wypełnia Użytkownik w celu założenia Konta.
 • 11. Okres Abonamentowy – oznacza okres 1 miesiąca , 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy, za który Użytkownik dokonał zapłaty.
 • 12. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://online.swimapp.pl/terms
 • 13. Strona – strona internetowa działająca pod adresem https://swimapp.pl/
 • 14. Cennik – cennik za Usługi świadczone na rzecz Użytkowników, znajduje się pod adresem https://swimapp.pl/
 • 15. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej korzystające z systemu operacyjnego Android lub IOS.
 • 15. Aplikacja – aplikacja SwimApp, której twórcą jest Operator; określenie to obejmuje zarówno Aplikację Webową, jak i Aplikację Mobilną.
 • 16. Aplikacja Webowa – aplikacja SwimApp przeznaczona do korzystania z poziomu przeglądarki internetowej po połączeniu się ze Stroną.
 • 17. Aplikacja Mobilna – aplikacja SwimApp przeznaczona do korzystania z wykorzystaniem Urządzenia Mobilnego.
 • 18. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 19. Operator – Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk, Bartosz Olejarczyk prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą SPORTAPP, ul. Łukasińskiego 4 m.37, 93-172 Łódź, będący twórcami, właścicielami i operatorami Aplikacji, a także usługodawcami świadczonych za pośrednictwem Aplikacji usług.

§2
Postanowienia wstępne
 • 1. Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 • 2. Podstawową usługą świadczoną na rzecz Użytkownika jest zapewnienie możliwości korzystania z Aplikacji. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji znajduje się pod adresem: https://swimapp.pl/
 • 3. Korzystać z Aplikacji mogą jedynie użytkownicy posiadający konto użytkownika.
 • 4. Operator umożliwia wszystkim Użytkownikom nieodpłatne korzystanie z Aplikacji przez okres 14 dni liczony od dnia rejestracji konta użytkownika (okres testowy).
 • 5. Operator podkreśla, że Użytkownik jest uprawniony do jednokrotnego skorzystania z nieodpłatnego okresu testowego, a co za tym idzie zakazane są próby skorzystania z nieodpłatnego okresu testowego więcej niż jeden raz przez jednego Użytkownika na jednym rodzaju konta.
 • 6. W razie stwierdzenia złamania zakazu, o którym mowa w ust. 5 powyżej po stronie Operatora pojawi się uprawnienie do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji.
 • 7. Korzystanie z Aplikacji, co do zasady, jest odpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może podejmować decyzję o okresowej nieodpłatności. Szczegóły dotyczące opłat znajdują się w cenniku zamieszczonym pod adresem https://swimapp.pl/ .
 • 8. Ponadto, jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Operator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i usługach Operatora, a także na udostępnieniu Kupującemu powitalnego kodu rabatowego na pierwsze zakupy. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Operatora.
 • 9. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji, a także prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z korzystania z Aplikacji.
 • 10. Do korzystania z Aplikacji Webowej nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
 • 1) dostęp do Internetu,
 • 2) standardowy system operacyjny,
 • 3) aktualna przeglądarka internetowa, wspierająca HTML5,
 • 4) aktywny adres e-mail – jeżeli Użytkownik chce założyć konto użytkownika.
 • 11. Do korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczne jest posiadanie Urządzenia Mobilnego korzystającego z systemu operacyjnego Android lub IOS.
 • 12. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Aplikacji oraz formularzy dostępnych na Stronie treści o charakterze bezprawnym.

§3
Konto użytkownika
 • 1. Użytkownik może założyć konto z poziomu Strony, wypełniając formularz rejestracyjny. Rejestracja konta użytkownika wymaga podania adresu e-mail, który to będzie następnie wykorzystywany do logowania się do konta. Użytkownik zobowiązany jest zadbać o poufność i bezpieczeństwo danych dostępowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w wyniku wejścia w posiadanie danych dostępowych z uwagi na okoliczności leżące po stronie Użytkownika.
 • 2. Rejestracja konta użytkownika prowadzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o prowadzenie konta użytkownika, która to umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić Operatorowi żądanie usunięcia konta. Operator usunie konto niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia mu żądania. Usunięcie konta spowoduje nieodwracalną utratę dostępu do treści zgromadzonych w ramach konta.
 • 3. Z chwilą rejestracji konta użytkownika rozpoczyna się 14 dniowy okres, podczas którego korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne.

§4
Korzystanie z Aplikacji
 • 1. Korzystanie z Aplikacji Webowej odbywa się z poziomu Strony.
 • 2. Instalacja Aplikacji Mobilnej jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 • 3. Korzystanie z Aplikacji może być uzależnione od dokonania odpowiednich opłat w postaci abonamentu.
 • 4. Informacje na temat dostępnych abonamentów umożliwiających dostęp do Aplikacji oraz dostępnych w ramach nich funkcji oraz opłat związanych z wyborem danego abonamentu zgromadzone są w ramach tabeli dostępnej na stronie Aplikacji Webowej pod adresem: https://swimapp.pl/ .
 • 5. Zakup abonamentu następuje z poziomu Aplikacji Webowej i odbywa się poprzez wybór kont i okresów abonamentu. Po każdym wyborze rodzaju konta i okresu abonamentu konieczne jest przyciśnięcie przycisku „Dodaj do zamówienia”. Przyciśnięcie przycisku „Dodaj do zamówienia” powoduje dodanie wybranego konta i okresu abonamentu danego konta do zamówienia.
 • 6. Podczas procesu składania zamówienia możliwe jest usunięcie danego zamówienia z listy zamówień.
 • 7. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk „ Zapłać”. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie przenosi Użytkownika do bramki płatności Paynow.
 • 8. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia umowy z Operatorem.
 • 9. Zakup abonamentu następuje poprzez system płatności elektronicznych Paynow (operatorem płatności jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych)
 • 10. Umowa zawierana jest na czas określony odpowiadający wyborowi Użytkownika w chwili realizacji transakcji (miesiąc, kwartał, 6 miesięcy albo rok) i nie podlega wypowiedzeniu. Opłata za abonament wnoszona jest z góry za cały okres i podlega zwrotowi jedynie w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy. Sam fakt zaprzestania korzystania z Aplikacji lub usunięcie konta użytkownika nie uprawnia Użytkownika do zwrotu dokonanej płatności.
 • 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności, Użytkownik może skontaktować się z Operatorem.

§5
Ogólne warunki korzystania z Aplikacji
 • 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, przyjętymi zwyczajami i dobrymi obyczajami, a w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
 • 1) niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
 • 2) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,
 • 3) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora.
 • 2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niedozwolony będzie miało ten skutek, że po stronie Operatora pojawi się uprawnienie do wypowiedzenia Użytkownikowi, ze skutkiem natychmiastowym, umowy o prowadzenie konta użytkownika.

§6
Prawa autorskie
 • 1. Prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych poprzez Aplikację treści, w tym w szczególności elementów tekstowych, graficznych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących I obsługujących Aplikację, przysługują Operatorowi.
 • 2. Z chwilą instalacji Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§7
Odstąpienie od umowy Konsumenta
 • 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 4. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta będzie skutkowało usunięciem konta użytkownika.
 • 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi zostanie zwrócona uiszczona opłata abonamentowa. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od poinformowania o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§8
Odpowiedzialność
 • 1. Operator zapewnia całodobowy dostęp do Aplikacji, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Operator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej.
 • 2. Operator zapewnia wsparcie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji. Awarie i usterki utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie z Aplikacji można zgłaszać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres kontakt@swimapp.pl
 • 3. Operator nie później niż w ciągu czterech dni roboczych, odpowie na otrzymane zgłoszenie I podejmie działania niezbędne do usunięcia istniejącego problemu.
 • 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn wynikających z:
 • 1) przerw w dostawie usługi lub niedostępności Aplikacji, które będą niezależne od Operatora lub będących następstwem zdarzeń, których Operator przewidzieć nie mógł,
 • 2) niepoprawnego funkcjonowania Aplikacji niezależnego od Operatora, w szczególności będącego wynikiem problemów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,
 • 3) dostępu do kont funkcjonujących w ramach Aplikacji przez osoby nieautoryzowane, co może być wynikiem utraty przez Użytkownika danych wymaganych do zalogowania się do konta użytkownika,
 • 4) niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych,
 • 5) niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych,
 • 6) działań i zaniechań Użytkownika, w tym w szczególności z korzystania przez niego Z Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, umową lub przyjętymi zwyczajami,
 • 7) siły wyższej.
 • 5. Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Użytkownika.
 • 6. Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści, porady, szkolenia, inne usługi lub inne materiały przekazywane przez Użytkowników. Za wszelkie treści, które są udostępniane przez Użytkowników, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, udostępniający te treści.
 • 7. Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, powstały podczas korzystania z Usług SwimApp.
 • 8. Użytkownicy biorą pełną odpowiedzialność za dobór testów zamieszczonych w Aplikacji oraz ich realizację.
 • 9. Użytkownicy biorą pełną odpowiedzialność za dobór zadań treningowych zamieszczonych w bibliotece zadań treningowych Aplikacji.
 • 10. Użytkownicy biorą pełną odpowiedzialność i na własne ryzyko korzystają z treści zamieszczonych w Aplikacji.

§9
Dane osobowe i pliki cookies
 • 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator.
 • 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.
 • 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://online.swimapp.pl/privacy

§10
Reklamacje
 • 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Aplikacją.
 • 2. Reklamacja powinna zostać skierowana na adres e-mail kontakt@swimapp.pl , zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, uzasadnienie reklamacji oraz roszczenia z tym związane.
 • 3. Operator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • 1. Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze świadczoną usługą na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • 1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • 2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Operatorem,
 • 3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl .
 • 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12
Usługi
 • 1. Operator umożliwia wszystkim Użytkownikom nieodpłatne korzystanie z Aplikacji przez okres 14 dni liczony od dnia rejestracji konta użytkownika (okres testowy).
 • 2. Operator zapewnia narzędzia umożliwiające:

 • a) Konto Klub
 • • zarządzanie trenerami - funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu listy prowadzących zajęcia z możliwością wysłania wszystkim lub wybranym trenerom wiadomości.
 • • zarządzanie grupami - funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu listy grup treningowych, z możliwością wysłania wszystkim lub wybranym trenerom, zawodnikom albo opiekunom wiadomości albo przypomnienia o terminie ważności badań lekarskich.
 • • zarządzanie zawodnikami - funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu listy zawodników z możliwością ich filtrowania według wybranej kategorii, a także wysłania zawodnikom wszystkich lub określonych zajęć wiadomości albo przypomnienia o terminie ważności badań lekarskich.
 • • zarządzanie opiekunami – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu listy opiekunów, z możliwością wysłania wszystkim lub wybranym opiekunom wiadomości albo przypomnienia o terminie ważności badań lekarskich.
 • • kalendarz – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu harmonogramu grup treningowych.
 • • obecności – funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie obecności zawodników na zajęciach.
 • • analiza obecności – funkcjonalność umożliwiająca analizę obecności zawodników.
 • • oceny – funkcjonalność umożliwiająca wystawianie ocen zawodnikom.
 • • analiza ocen – funkcjonalność umożliwiająca analizę ocen zawodników
 • • dodawanie treningów – funkcjonalność umożliwiająca dodawanie treningów do dziennika treningowego grupom albo zawodnikom.
 • • dziennik treningowy – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu i usuwaniu treningów zawodników, oraz przedstawieniu, edytowaniu i usuwaniu treningów grup.
 • • baza zadań treningowych – funkcjonalność umożliwiająca dodawanie zadań treningowych do biblioteki zadań treningowych.
 • • importowanie zadań z biblioteki – funkcjonalność umożliwiająca importowanie zadań treningowych z biblioteki zadań SwimApp albo wcześniej stworzonych i dodanych do biblioteki zadań Użytkownika
 • • testy – funkcjonalność umożliwiająca przeprowadzenie testów określających poziom wydolności zawodników.
 • • analiza – funkcjonalność umożliwiająca dokonanie analizy testów, wcześniej przeprowadzonych przez Użytkownika.
 • • finanse - funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu przychodów, kosztów, płac trenerów.
 • • profil - funkcjonalność pozwalająca na dokonanie zmian ustawień profilu użytkownika na danym Koncie.
 • • ustawienia - funkcjonalność pozwalająca na dokonanie zmian Konta.

 • b) Konto Trener Klubowy
 • • zarządzanie trenerami – funkcjonalność polegająca na możliwości wysłania wszystkim lub wybranym trenerom wiadomości.
 • • zarządzanie grupami - funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu listy grup treningowych, z możliwością wysłania wszystkim lub wybranym trenerom, zawodnikom albo opiekunom wiadomości albo przypomnienia o terminie ważności badań lekarskich.
 • • zarządzanie zawodnikami - funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu listy zawodników z możliwością ich filtrowania według wybranej kategorii, a także wysłania zawodnikom wszystkich lub określonych zajęć wiadomości albo przypomnienia o terminie ważności badań lekarskich.
 • • zarządzanie opiekunami – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu listy opiekunów, z możliwością wysłania wszystkim lub wybranym opiekunom wiadomości albo przypomnienia o terminie ważności badań lekarskich.
 • • kalendarz – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu harmonogramu grup treningowych.
 • • obecności – funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie obecności zawodników na zajęciach.
 • • analiza obecności – funkcjonalność umożliwiająca analizę obecności zawodników.
 • • oceny – funkcjonalność umożliwiająca wystawianie ocen zawodnikom.
 • • analiza ocen – funkcjonalność umożliwiająca analizę ocen zawodników
 • • dodawanie treningów – funkcjonalność umożliwiająca dodawanie treningów do dziennika treningowego grupom albo zawodnikom.
 • • dziennik treningowy – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu i usuwaniu treningów zawodników, oraz przedstawieniu, edytowaniu i usuwaniu treningów grup.
 • • baza zadań treningowych – funkcjonalność umożliwiająca dodawanie zadań treningowych do biblioteki zadań treningowych.
 • • importowanie zadań z biblioteki – funkcjonalność umożliwiająca importowanie zadań treningowych z biblioteki zadań SwimApp albo wcześniej stworzonych i dodanych do biblioteki zadań Użytkownika
 • • testy – funkcjonalność umożliwiająca przeprowadzenie testów określających poziom wydolności zawodników.
 • • analiza – funkcjonalność umożliwiająca dokonanie analizy testów, wcześniej przeprowadzonych przez Użytkownika.
 • • profil - funkcjonalność pozwalająca na dokonanie zmian ustawień profilu użytkownika na danym Koncie.
 • • ustawienia - funkcjonalność pozwalająca na dokonanie zmian Konta.

 • c) Konto Trener Indywidualny
 • • zarządzanie grupami - funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu listy grup treningowych, z możliwością wysłania wszystkim lub wybranym trenerom, zawodnikom albo opiekunom wiadomości albo przypomnienia o terminie ważności badań lekarskich.
 • • zarządzanie zawodnikami - funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu listy zawodników z możliwością ich filtrowania według wybranej kategorii, a także wysłania zawodnikom wszystkich lub określonych zajęć wiadomości albo przypomnienia o terminie ważności badań lekarskich.
 • • zarządzanie opiekunami – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu, dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu listy opiekunów, z możliwością wysłania wszystkim lub wybranym opiekunom wiadomości albo przypomnienia o terminie ważności badań lekarskich.
 • • kalendarz – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu harmonogramu grup treningowych.
 • • obecności – funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie obecności zawodników na zajęciach.
 • • analiza obecności – funkcjonalność umożliwiająca analizę obecności zawodników.
 • • oceny – funkcjonalność umożliwiająca wystawianie ocen zawodnikom.
 • • analiza ocen – funkcjonalność umożliwiająca analizę ocen zawodników
 • • dodawanie treningów – funkcjonalność umożliwiająca dodawanie treningów do dziennika treningowego grupom albo zawodnikom.
 • • dziennik treningowy – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu i usuwaniu treningów zawodników, oraz przedstawieniu, edytowaniu i usuwaniu treningów grup.
 • • baza zadań treningowych – funkcjonalność umożliwiająca dodawanie zadań treningowych do biblioteki zadań treningowych.
 • • importowanie zadań z biblioteki – funkcjonalność umożliwiająca importowanie zadań treningowych z biblioteki zadań SwimApp albo wcześniej stworzonych i dodanych do biblioteki zadań Użytkownika
 • • testy – funkcjonalność umożliwiająca przeprowadzenie testów określających poziom wydolności zawodników.
 • • analiza – funkcjonalność umożliwiająca dokonanie analizy testów, wcześniej przeprowadzonych przez Użytkownika.
 • • profil - funkcjonalność pozwalająca na dokonanie zmian ustawień profilu użytkownika na danym Koncie.
 • • ustawienia - funkcjonalność pozwalająca na dokonanie zmian Konta.

 • e) Konto Zawodnik
 • • obecności – funkcjonalność polegająca na przedstawianiu obecności zawodnika na zajęciach.
 • • analiza obecności – funkcjonalność umożliwiająca analizę obecności zawodnika.
 • • oceny – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu ocen zawodnika.
 • • analiza ocen – funkcjonalność umożliwiająca analizę ocen zawodnika.
 • • dziennik treningowy – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu treningów zawodników.
 • • profil - funkcjonalność pozwalająca na dokonanie zmian ustawień profilu użytkownika na danym Koncie.

 • f) Konto Opiekun
 • • obecności – funkcjonalność polegająca na przedstawianiu obecności zawodnika (przypisanego do danego opiekuna) na zajęciach.
 • • analiza obecności – funkcjonalność umożliwiająca analizę obecności zawodnika (przypisanego do danego opiekuna).
 • • oceny – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu ocen zawodnika (przypisanego do danego opiekuna).
 • • analiza ocen – funkcjonalność umożliwiająca analizę ocen zawodnika (przypisanego do danego opiekuna).
 • • dziennik treningowy – funkcjonalność polegająca na przedstawieniu treningów zawodnika (przypisanego do danego opiekuna).
 • • profil - funkcjonalność pozwalająca na dokonanie zmian ustawień profilu użytkownika na danym Koncie.


§13
Postanowienia końcowe
 • 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania dostępnych ofert, promocji oraz do zmiany cen abonamentu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • 2. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej planowanej zmianie regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora bez ponoszenia żadnych kosztów.
 • 3. Wszelkie spory związane z Aplikacją będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Operatora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 • 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2020